Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Glince

 

    Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty(tekst jednolity z 2004r. Dz. U. nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami)
 • Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Glince
 • Uchwała nr XVII/127/15 Rady Miejskiej Góry z 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą pkt w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę Góra

 

Rozdział I

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

1.            Do  klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Glince przyjmowane  są :

-        dzieci w wieku od 7 lat zameldowane lub zamieszkujące w obwodzie szkoły,

            w oparciu o dane z ewidencji ludności;

-        dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi

            miejscami, na pisemny wniosek rodziców skierowany do Dyrektora Zespołu.

2.            Przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego  odbywa się na następujących zasadach:

-        pierwszeństwo kwalifikacji dziecka do oddziału integracyjnego mają dzieci należące do obwodu szkoły;

-  do oddziału integracyjnego przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

3.            Dzieci należące do obwodu Szkoły Podstawowej w Glince przyjmowane są na  podstawie  zgłoszenia dziecka do klasy I (załącznik nr 1);

Wobec dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej w Glince przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I (załącznik nr 2).

 

4.            Rekrutację kandydatów do szkoły na rok szkolny 2016/2017 przeprowadza się według następującego harmonogramu:

 

-  14.03.2016r. – 31.03.2016r. – zgłoszenie przez rodziców dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej w Glince do klasy I;

-        01.04.2016r. – 20.04.2016r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

-  21.04.2016r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych;

-        22-28.04.2016r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

-   29.04.2016r. podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

5.            Procedury odwoławcze:

 •     w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji
 • rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do pierwszej klasy;      uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem;
 •    rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Zespołu odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
 •   Dyrektor Zespołu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • Na rozstrzygnięcie Dyrektora Zespołu służy skarga do sądu administracyjnego.

 

6.            Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami Dyrektor Zespołu przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach:

-     09.05.2016r. - 11.05.2016r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

-     12-25.05.2016r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

-     27.05.2016r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

-     30.05. – 02.06.2016r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w   postaci pisemnego oświadczenia;

-     06.06.2016 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

 

7.            Do postępowania uzupełniającego stosuje się procedury odwoławcze jak rozdziale III.

Rozdział II

Wymagane dokumenty

 

      1.            Podstawą do przyjęcia dziecka do klasy pierwszej są:

a)      Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Glince

b)      Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Glince

zawierający następujące informacje:

-        imię i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL dziecka,

-        imiona i nazwiska rodziców dziecka,

-        adres miejsca zamieszkania dziecka oraz rodziców,

-        adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów rodziców dziecka,

-        zgodę rodziców na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie    z ustawą o ochronie danych osobowych).

-        orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

      2.            Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej:

-        - kandydat którego rodzeństwo będzie kontynuowało uczęszczanie do szkoły do której złożony został wniosek – 10 pkt

-        - kandydat którego krewni wspierający rodziców lub opiekunów prawnych w zapewnianiu mu należytej opieki zamieszkują w obwodzie szkoły do której złożony został wniosek – 6 pkt

-        - miejsce pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego przynajmniej jednego rodzica znajduje się w obwodzie szkoły do której złożony został wniosek – 8 pkt.

 

3.      Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w pkt 2:

-        - oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata uczęszczania do szkoły do której złożony został wniosek (załącznik nr 1)

-        - oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania krewnych wspierających rodziców w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi ( zał. Nr 2)

-        - oświadczenie o miejscu pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego rodzica (zał. Nr 3)

 

4.              W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi Zespołu, uznane przez niego za istotne, dane o stanie zdrowia dziecka oraz jego rozwoju psychofizycznym.

 

 

Rozdział III

Postępowanie odwoławcze

 

      1.            Procedury odwoławcze:

 

 1. w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły;
 2. uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem;
 3. rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Zespołu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
 4. Dyrektor Zespołu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej      w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Zespołu służy skarga do sądu administracyjnego.

 

* Rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę  zastępczą nad dzieckiem.