Rekrutacja do Przedszkola

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Glince

 

         Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dn. 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty(tekst jednolity z 2004r. Dz. U. nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami)

2.  Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Glince

3. Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Góry z dnia 25.01.2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli Gminy Góra na rok szkolny 2016/2017.

 

Rozdział I

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

1.      Do Przedszkola Publicznego w Glince przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 

2.      W szczególnych przypadkach może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku lub 7 lat na podstawie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

3.      Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 

4.      Do oddziału integracyjnego przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

5.      Liczba miejsc w poszczególnych oddziałach jest liczbą maksymalną ze względu na warunki lokalowe i wynosi:

a)  w oddziale I – 18 miejsc

b)  w oddziale II – 15 miejsc

c)  do oddziałów integracyjnych może uczęszczać 3 – 5 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

6.      Do Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Glince przyjmowane są dzieci zamieszkałe   na terenie gminy Góra – nie dotyczy osób z orzeczeniem o potrzebie   kształcenia specjalnego.

 

7.      W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą  brane  pod uwagę następujące kryteria:

 

a) wielodzietność rodziny kandydata  (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),

                        b) niepełnosprawność dziecka,

                        c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

                        d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

                        e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),

e) objęcie kandydata pieczą zastępczą (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zstępczej – Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.)

                       

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów,          które zostały  wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka (załącznik nr 1).

 

8.      Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

 

 

L.p.

 

Kryterium

 

Wartość punktowa kryterium

1.

Pozostawanie obojga rodziców kandydata albo rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobieranie przez nich nauki w systemie dziennym

 

 

 

8 pkt

2.

Kontynuowanie uczęszczania rodzeństwa kandydata do przedszkola, do którego został złożony wniosek

 

 

2 pkt

3.

Zamieszkiwanie kandydata lub pobieranie nauki przez rodzeństwo kandydata lub wykonywanie pracy przez jednego z rodziców kandydata w pobliżu przedszkola, do którego został złożony wniosek

 

 

 

2 pkt

 

Jeśli liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, to o przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

 

9.      Rekrutację kandydatów do Przedszkola Publicznego przeprowadza się według następującego harmonogramu

 

08.03.2016r. – 31.03.2016r.  – złożenie przez rodzica wniosku (wraz z załącznikami) o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli;

01.04.2016r. – 20.04.2016r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

21.04.2016r. – podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

22.04.2016r. – 28.04.2016r. – złożenie przez rodzica potwierdzenia woli zapisu do przedszkola dziecka zakwalifikowanego;

29.04.2016r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola;

 

 Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor Zespołu przeprowadza postępowanie uzupełniające wg podanych terminów.

 

09.05.2016r. – 11.05.2016r. – składanie wniosków wraz z załącznikami przez rodziców;

12-25.05.2016r. – przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;

27.05.2016r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych;

30.05.2016r. – 02.06.2016r. – złożenie przez rodzica potwierdzenia woli zapisu do przedszkola dziecka zakwalifikowanego;

03.06.2016r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Rozdział II

Wymagane dokumenty

 

  1. Wnioskiem o przyjęcie jest Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Publicznego w Glince, zawierająca następujące informacje:

·         imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz PESEL dziecka,

·         imiona i nazwiska rodziców dziecka,

·         adres miejsca zamieszkania dziecka oraz rodziców,

·         adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów rodziców dziecka,

·         zgodę rodziców na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).

 

  1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  

·         oświadczenie o wielodzietności,

·      oświadczenie o niepełnosprawności w rodzinie kandydata orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

·         dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

·         oświadczenie rodziców dziecka o zatrudnieniu/uczeniu się lub posiadaniu gospodarstwa rolnego,

·         oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki.

 

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

·         oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym;

·         oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzeństwa kandydata w przedszkolu, do którego został złożony wniosek;

·         oświadczenie o miejscu pobierania nauki przez rodzeństwo kandydata, miejscu wykonywania pracy przez rodziców kandydata.

 

  1. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi Zespołu, uznane przez niego za istotne, dane o stanie zdrowia dziecka oraz jego rozwoju psychofizycznym.

 

 

Rozdział III

Postępowanie odwoławcze

 

1. Procedury odwoławcze:

1)      w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola;

2)      uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem;

3)      rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu odwołanie od rozstrzygnięcia    komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

4)      dyrektor Zespołu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora Zespołu służy skarga do sądu administracyjnego.

 

2.      Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Góra mogą być przyjęci do przedszkola,  jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Góra przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

3.      W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Góra przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 

 

* Rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę  zastępczą nad dzieckiem.