Przedszkole

Nasze przedszkole

opublikowane: 28 lut 2016, 08:30 przez Żywień Joanna   [ zaktualizowane 28 lut 2016, 08:32 ]

 
Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Glince. Posiada dwa oddziały: oddział integracyjny 3,4-latków oraz oddział 5,6-latków. Przedszkole w równej mierze pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. W przedszkolu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego oraz nauka religii w oddziale 5,6-latków. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Biorąc pod uwagę potrzeby środowiska lokalnego, związane z zapewnieniem kształcenia dzieciom niepełnosprawnym, szkoła funkcjonuje jako placówka z oddziałami integracyjnymi. W grupie 3,4-latków został utworzony oddział integracyjny który jest cząstką nowoczesnej, twórczej i przyjaznej szkoły jako miejsca naturalnej nauki, tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji. Dzieci mają możliwość kształtowania wiary we własne siły, zdobywać umiejętności poszanowania własnej i cudzej godności. Utworzenie oddziału integracyjnego umożliwia pełne uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w życiu i rozwoju społecznym, dzięki obcowaniu z rówieśnikami. Jednak najważniejsze jest to, że oddziały integracyjne rozbudzają świadomość, że wszyscy mają równe prawa, choć różne są ich możliwości. W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wychodząc naprzeciw dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych przedszkole obejmuje pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Głównie są to zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne. Nasze działania zmierzają do optymalizacji procesu pedagogiczno – wychowawczego dla wszystkich dzieci, bez względu na ich status społeczny, materialny, czy zdrowotny. Istnienie naszej placówki daje szansę dzieciom niepełnosprawnym i zdrowym na rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny i fizyczny bez podziałów, z równym dostępem do praw i obowiązków.

1-1 of 1