O szkole

W związku z podjętą przez Radę Miejską Góry w dniu 28 lutego 2013r. Uchwałą Nr XXXVII/257/13 w sprawie zamiaru 
utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Glince, przyjmowane są podania o przyjęcie do szkoły dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z początkiem nowego roku szkolnego 2013/2014 ruszyliśmy jako Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi. Mamy wiele zapału i pomysłów na pracę w nowej rzeczywistości szkolnej. Czekamy na wszystkie dzieci i ich rodziców, którzy chcieliby, aby ich pociechy w warunkach kameralnych, w spokoju i życzliwości, a także z zapewnionym profesjonalizmem i akceptacją kontynuowały naukę w naszej szkole. Wciąż doskonalimy się w tym kierunku i zmierzamy do podnoszenia jakości świadczonych usług naszym klientom. Jeśli nie jesteście czegoś pewni, wahacie się z jakiś powodów, zapraszamy na spotkania do nas.

WIZJA SZKOŁY:

    1. Szkoła będzie wspólnotą opartą na zasadzie przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowania 

               uczniów, rodziców i pracowników w budowaniu jej wizerunku.

2. Szkoła będzie wspierać uczniów w ich rozwoju poprzez:


    a) tworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery nauki;
    b) tworzenie warunków do rozwoju aktywności poznawczej;
    c) rozbudzenie motywacji do dalszej edukacji. 


  3. Szkoła będzie przygotowywać dziecko do funkcjonowania w warunkach współczesnego świata poprzez:


    a) uczenie szacunku do siebie i innych;
    b) rozbudzenie poczucia patriotyzmu lokalnego w oparciu 
o dziedzictwo kultury narodowej;

    c) uczenie się spędzania wolnego czasu w sposób właściwy;
    d) poznawanie zasad życia społecznego;
    e) uczenie właściwych zachowań w stosunku do otaczającej 
przyrody i zwierząt.


TRADYCJE NASZEJ SZKOŁY:


Do tradycji naszej szkoły weszły następujące imprezy:


      · Święto Patrona Szkoły

      · Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów i na czytelników

      · Jasełka, wigilie klasowe i szkolna zabawa karnawałowa

      · Powitanie wiosny połączone z Dniem Integracji z Dziećmi Niepełnosprawnymi

      · Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka

      · Uroczyste obchody świąt narodowych

Obchody: Dnia Tolerancji, Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, Światowego Dnia Wody, Dnia Pluszowego Misia, 

Święta Praw Dziecka, Dnia Czystego Powietrza, Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych, Dnia Edukacji Narodowej, 

Dnia Drzewa.


Nasi uczniowie włączają się również do ogólnopolskich i regionalnych akcji:

· Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
· Stop! Dziecko na drodze
· Bezpieczna droga do przedszkola
· Sprzątanie świata
             Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia, Góra Grosza, Paczka dla Kresowian.

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY:

Absolwent naszej szkoły to uczeń, który:


- posiada jasne poczucie swoich zainteresowań

- potrafi określić swoje potrzeby

- ma odpowiedni zasób wiedzy, umożliwiający mu kontynuowanie nauki w gimnazjum

- wie, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu

- potrafi skutecznie komunikować się w różnych sytuacjach

- potrafi pełnić role społeczne oraz bierze za nie odpowiedzialność

- umiejętnie wykorzystuje zdobytą wiedzę w procesie samodoskonalenia się

- potrafi analizować przykłady cenionych w życiu codziennym, społecznym, narodowym ważnych wartości

- umie słuchać innych ludzi

- umie zachować się rozsądnie w każdej sytuacji

- zna i stosuje zasady dobrego wychowania

- swoim zachowaniem i postawą potrafi wyrazić szacunek i troskę o najbliższych

- potrafi odrzucić niekorzystną, szkodliwą propozycję spędzania czasu, doboru towarzystwa

- potrafi bezkonfliktowo funkcjonować w grupie i doceniać wzajemną pomoc.


MOCNE STRONY SZKOŁY:


- wiele propozycji zajęć pozalekcyjnych
- nauka języka angielskiego od przedszkola
- udział uczniów w konkursach na szczeblu gminy, powiatu
- zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w szkole
- współpraca ze środowiskiem lokalnym
- udział rodziców w życiu szkoły
- brak anonimowości uczniów
- wykształcona i ciągle doskonaląca się kadra
- system pomocy materialnej świadczonej dzieciom, nauczycielom i pracownikom obsługi

- współpraca z różnymi instytucjami w celu pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych
- pomoc psychologiczno - pedagogiczna i logopedyczna
- prowadzenie zajęć w oddziałach integracyjnych.


Podstrony (1): Pracownicy