Kilka słów o naszym przedszkolu

opublikowane: 26 lut 2016, 09:42 przez Żywień Joanna   [ zaktualizowane 14 wrz 2018, 10:15 ]
  
Kilka słów o naszym przedszkolu...

 

Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Glince. Przedszkole posiada dwa oddziały: grupę dzieci 3-4 letnich i grupę dzieci 5-6 letnich. Zapewnia opiekę, wychowanie i nabywanie wiadomości i umiejętności w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych warunkach, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. W przedszkolu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego oraz nauka religii w oddziale 5-6-latków. Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej są nieodpłatne. Czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej wynosi pięć godzin dziennie. Biorąc pod uwagę potrzeby środowiska lokalnego, związane z zapewnieniem kształcenia dzieciom niepełnosprawnym, do przedszkola przyjmowane są dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu mają możliwość kształtowania wiary we własne siły, zdobywania umiejętności, poszanowania własnej i cudzej godności. Dzięki integrowaniu dzieci pełnosprawnych z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami umożliwiamy pełne uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w życiu i rozwoju społecznym. Jednak najważniejsze jest to, że integracja rozbudza  w dzieciach świadomość, że wszyscy mają równe prawa, choć różne są ich możliwości. W przedszkolu  zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Wychodząc naprzeciw dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych przedszkole obejmuje pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci. Organizujemy zajęcia logopedyczne, korekcyjno- kompensacyjne i rewalidacyjne. Nasze działania zmierzają do optymalizacji procesu pedagogiczno – wychowawczego dla wszystkich dzieci, bez względu na ich status społeczny, materialny czy zdrowotny. Istnienie naszej placówki daje szansę dzieciom niepełnosprawnym i zdrowym na rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny i fizyczny. Tworzenie warunków i sytuacji edukacyjnych pozwala na wszechstronny rozwój dzieci umożliwiający podjęcie nauki w szkole.


  

Godziny Pracy Przedszkola:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.35 do 12.35.7.35-7.50

7.50-8.25

8.25-9.00


9.00-9.10

9.10-9.30


9.30-10.00 

10.00-11.00 


11.00-11.15


11.15-12.0012.00.-12.35


12.35-14.35

 

RAMOWY PLAN DNIA GRUPY 5-6 LATKÓW

Schodzenie się dzieci . Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

Zabawy swobodne zainicjowane przez dzieci ; gry stolikowe.

Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe, integracyjne, zabawy w kole i
zabawy ze śpiewem.

Czynności higieniczno –samoobsługowe. Przygotowanie do posiłku.

Śniadanie. Wpajanie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole
i spożywania posiłków.


Zabawy dydaktyczne

Realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z wybranym programem
wychowania przedszkolnego.

 II śniadanie/ obiad. Wpajanie nawyków zdrowego odżywiania się,
kulturalnego spożywania posiłków.

Zabawy dowolne inicjowane przez dzieci. Kształtowanie
umiejętności społecznych. Organizowanie pobytu na świeżym
powietrzu. Tworzenie warunków do spontanicznej aktywności
ruchowej- gry i zabawy na boisku, placu zabaw, spacery po
okolicy, obserwacje przyrodnicze.

Swobodna aktywność dzieci, praca indywidualna, rozmowy
indywidualne z dziećmi i rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

Zajęcia dodatkowe :
Religia ,logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja.

 

 

 

 

          RAMOWY PLAN DNIA GRUPY 3- 4 LATKÓW

7.35 – 7.45

Schodzenie się dzieci. Rozmowy Indywidualne z dziećmi i rodzicami.

7.45 – 8.35

Zabawy dowolne dzieci: konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, techniczne, gry stolikowe.

8.35 – 8.50

Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe, integracyjne. Zabawy w kole, ze śpiewem.

8.45 – 9.00

Czynności higieniczno – samoobsługowe związane z przygotowaniem do posiłku.

9.00 – 9.30

Śniadanie. Wpajanie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole
i spożywania posiłków.

9.30 - 11.00

Realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

09.50- 10.50 –  Język angielski (piątek)

11.00 – 11.15

II Śniadanie / obiad. Wpajanie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i spożywania posiłków.

11.15 – 11.45

Zabawa dowolna dzieci według własnej inwencji. Kształtowanie umiejętności społecznych.

11.45  - 12.25

Organizowanie pobytu na świeżym powietrzu. Tworzenie warunków do spontanicznej zorganizowanej aktywności ruchowej- gry i zabawy ruchowe  na boisku, placu zabaw. Spacery po okolicy. Obserwacje przyrodnicze. (W przypadku niekorzystnej aury gry i zabawy ruchowe w sali.)

12.25 – 12.35

Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.  Swobodna aktywność i rozchodzenie się dzieci.

 

            


 

 Nasze cele to:

                    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

                    budowanie systemu wartości w poczuciu świadomości , co jest dobre a co złe;

                    kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, łagodnego znoszenia stresów i porażek;

                    rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i z dorosłymi;

                    stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

                    troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcenie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

                    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

                    wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

                    kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

                     zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Harmonogram imprez na rok 2018/2019:

 

DATA

TEMATYKA

21.09.2018

Sprzątanie Świata

20.09.2018

Dzień Przedszkolaka

30.09.2018

Dzień Chłopca

14.10.2018

Dzień Edukacji Narodowej

Październik 2018

Pasowanie na Starszaka

Październik 2018

Dzień warzyw i owoców

11.11.2018

Dzień Niepodległości

25.11.2018

Dzień Pluszowego Misia

Listopad 2018

Zabawa Andrzejkowa

6.12.2018

Mikołajki 

Grudzień 2018

Spotkanie Świąteczne

                           13.01.2019

                 WOŚP-turniej przedszkolaków

22.01.2019

Dzień Babci i Dziadka

8.03.2019

Dzień Kobiet

21.03.2019

Pierwszy Dzień Wiosny – Dzień Integracji

02.04.2019

Dzień autyzmu

22.04.2019

Dzień Ziemi

Sylwetka Absolwenta Przedszkola:

                     Ciekawy świata, samodzielny, zaradny:

                    często zadaje pytania chcąc zaspokoić swoją ciekawość,

                    przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania

                    jest zainteresowany nauką i literaturą,

                    ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

                    osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy,

                    umiejętności i sprawności

                    czuje się Polakiem i Europejczykiem.

                     Rozważny, odpowiedzialny:

                    dba o swe zdrowie, higienę osobistą, wygląd

                    stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie

                    zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych osób

                     Uczciwy, prawdomówny:

                    szanuje własność swoją i cudzą,

                    stosuje powszechnie uznawane normy etycznych zachowań,

                    działa na rzecz „małej” społeczności.

                     Kulturalny, szanujący innych:

                    zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania,

                    nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi,

                    cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego.

                     Przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej:

                    dojrzały społecznie,

                    odporny emocjonalnie,

                    potrafiący współdziałać w zespole,

                    zmotywowany do nauki w szkole podstawowej,

                    aktywny w podejmowaniu działań.

 

 

Nie można być wolnym, jeśli nie jest się samodzielnym. Zatem, aby dziecko zdobyło niezależność, jego aktywne oznaki wolności osobistej muszą być akceptowane od najwcześniejszego dzieciństwa.”

Maria Montessori