Innowacje

Innowacje pedagogiczne w naszej szkole
2018/2019
Zielona Pracownia

Autor i koordynator innowacji: Katarzyna Wiśniewska 

1. Wstęp i założenia innowacji.

Od wielu lat pedagodzy podkreślają walory edukacyjne i wychowawcze pracy w ogrodzie. Już na początku XX wieku polski botanik prof. Władysław Szafer, w książce „Ogrody szkolne”, prezentował szerokie możliwości wykorzystania ich w nauczaniu przyrody i biologii. To przed szkołą stoi zadanie kształtowania świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, miłości i szacunku do różnorodnych form życia, właściwych i aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony. Należy zatem już od najmłodszych lat zadbać o to, by dziecko nauczyło się obserwować uważnie świat przyrody i podziwiać jego piękno, aby dostrzegało zachodzące związki przyczynowo-skutkowe, aby zrozumiało powiązania człowieka z przyrodą i stało się odpowiedzialne za zmiany w środowisku.

Innowacja pedagogiczna „ Zielona Pracownia” polegać ma na wspólnym projektowaniu i wykonaniu szkolnego ogrodu warzywnego, na zasiewaniu nasion w miniszklarniach, pielęgnacji wzrastających kiełków warzyw i owoców, uprawie, zbieraniu plonów, a także wdrażaniu do zdrowych nawyków żywieniowych, poprzez przygotowywanie wspólnych posiłków z zebranych roślin. Czas spędzony w naturze, wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu jest korzystny dla współczesnych dzieci, które zbyt mało czasu spędzają na dworze. Praca w ogrodzie stanowić będzie urozmaicenie w planie dnia, angażując wszystkie zmysły, ułatwiając skupianie uwagi na zadaniu. Wspólne działania w ogrodzie nauczą współpracy, przyczynią się do tworzenia więzi między uczniami, nauczycielami i rodzicami, integrując całą szkolną społeczność.

Praca w ramach innowacji pedagogicznej pozwoliłaby na szerszy zakres oddziaływań w ramach stymulacji polisensorycznej w pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz stworzyłaby nowe warunki i możliwości pracy podczas zajęć rewalidacyjnych.

2. Adresaci i czas realizacji.

Gospodarze pracowni: klasa III

Każdy oddział przedszkolny i szkolny bierze udział w pracach przygotowawczych, lekcjach terenowych, realizuje harmonogram prac ogrodowych.

Czas trwania : 3.09.2018r – 22.06.2019r. 

3. Metody pracy.

· Praktyczna

· Poszukująca

· Audiowizualna

· Aktywizująca

· Wycieczki edukacyjne

· Oglądowe

· Konkursy, quizy

4. Realizacja zadań:

· Stworzenie projektu pracowni w formie konkursu dla uczniów i rodziców

· Realizacja wybranego projektu ogrodu warzywnego przez społeczność szkolną wraz z zespołem rodziców

· Zasiewanie nasion w mini szklarniach

· Pielęgnacja wzrastających kiełków warzyw i owoców

· Uprawia i zbieranie plonów

· Przygotowywanie wspólnych posiłków z zebranych roślin.

· Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi : ogrodnicy, szkółkarze.

· Organizacja wycieczek przyrodniczych

· Przeprowadzanie lekcji przyrodniczych w terenie

5. Cele innowacji.

OGÓLNE:

· Aktywizacja uczniów niepełnosprawnych poprzez oddziaływania polisensoryczne w kontakcie z naturą ( wyczulenie na zapachy i kolory, pobudzanie sprawności ruchowej, słuchowej)

· Kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych

· Pobudzanie ciekawości i zaostrzenie zmysłu obserwacji.

· Skuteczna i wzmocniona realizacja podstawy programowej z przyrody i biologii poparta praktyką, doświadczaniem

· Włączenie rodziców w proces tworzenia, realizacji i funkcjonowania pracowni

SZCZEGÓŁOWE:

· Rozpoznawanie i nazywanie warzyw, owoców i ziół

· Przygotowanie miejsca uprawy

· Wiedza o tym, co potrzebne jest roślinom do życia

· Poznawanie etapów wzrostu roślin

· Posługiwanie się narzędziami ogrodniczymi zgodnie z ich przeznaczeniem

· Pielęgnacja założonych grządek; pielenie, podlewanie, rozsadzanie roślin, porządkowanie ogrodu

· Umiejętność wykorzystania wyhodowanych roślin do wykonania kanapek, sałatek, surówek oraz zdrowych napojów

· Wdrażanie do zjadania warzyw na surowo

· Dbałość o zachowanie zasad higieny tj. mycia warzyw przez spożyciem

· Rozumienie potrzeby relaksu i odpoczynku w kontakcie z przyrodą

WYCHOWAWCZE ASPEKTY DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH: 

· nauka działania zespołowego,

· nauka planowania, realizacji zadań zgodnie z harmonogramem, systematyczność

· poczucie odpowiedzialności za podjęte zobowiązania

· poczucie odpowiedzialności za własne decyzje (np. niedokładne wykonanie zadania może skutkować uschnięciem roślin), szacowania szans i zagrożeń

· nauka szacunku do pracy i jej efektów

· integracja grupy, wzajemne poznawanie się uczniów z innej strony niż dotychczas, wyłonienie nowych liderów

· odkrywanie nowych, ukrytych dotąd zdolności uczniów

· wzmacnianie poczucia wartości uczniów

6. Ewaluacja.

Celem ewaluacji jest zdiagnozowanie obszarów sukcesów i niepowodzeń, poinformowanie rady pedagogicznej o wynikach programu. Osiągnięcia uczestników kontrolowane będą przede wszystkim w aspekcie praktycznym poprzez prowadzenie na
bieżąco rozmów po skończonych zajęciach. Praca uczestników podczas zajęć będzie dokumentowana w formie zdjęć. W celu sprawdzenia przydatności i efektywności oraz atrakcyjności programu przeprowadzona zostanie ankieta wśród uczestników oraz rodziców. Wyniki ankiet będą przydatną wskazówką do dalszej pracy i pozwolą na podniesienie jakości i atrakcyjności pracy szkoły.

Nauczyciele realizujący zadania:

p. Joanna Dec

p. Weronika Szczepaniak

p. Anna Grzelczak 

Realizujemy innowację "Zielona pracownia":
1. Zajęcia terenowe w ogrodzie klasa 3  - zajęcia terenowe w ogrodzie

ĉ
Żywień Joanna,
16 wrz 2018, 08:16